Mua vé số online ở đâu Nền tảng tin cậy

Đoàn trường DLA phát động thi đua xây dựng chi đoàn mạnh năm 2023

DLA

Xác định Chi đoàn là nền tảng, trung tâm đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, BCH Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã chú trọng “Xây dựng Chi đoàn mạnh” và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

data

Theo đó, nội dung “xây dựng chi đoàn mạnh” bao gồm:

Về tư tưởng chính trị:

- Thực hiện nghiêm túc việc học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn và đoàn viên, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng niềm tin; tạo môi trường để đoàn viên học tập, rèn luyện và tìm hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên.

- Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động liên quan đến thanh niên. Thông qua đó, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên, sinh viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp ; “ Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian gian mạng giai đoạn 2022-2023”; xây dựng văn hóa “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

- Tổ chức cho đoàn viên, sinh viên sinh hoạt định kỳ theo các chủ đề, chủ điểm và định hướng tư tưởng, chính trị phù hợp qua đó kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên, sinh viên.

Về hoạt động:

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của chi đoàn, gắn với nhiệm vụ chính trị của Trường. Nội dung hoạt động cần hài hòa giữa phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đoàn viên, sinh viên vừa tăng cường chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích, chính đáng của đoàn viên, sinh viên (học tập, nâng cao kiến thức; nghề nghiệp và việc làm; vui chơi giải trí; tự khẳng định mình…).

- Thực hiện phân công giao nhiệm vụ cho từng đoàn viên; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đoàn viên theo hoạt động, theo các kỳ sinh hoạt và hằng năm.

- Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của chi đoàn.

- Đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với tình hình thực tế của chi đoàn và đoàn viên, sinh viên.

Về tổ chức:

- Tổ chức cho đoàn viên học tập, nghiên cứu các bài lý luận chính trị.

- Xây dựng Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn đủ về số lượng, vững vàng về kỹ năng, nghiệp vụ và có lề lối tác phong làm việc nghiêm túc, chuẩn mực; thực hiện công tác đoàn vụ đúng quy định, đảm bảo việc sinh hoạt, quản lý đoàn viên…theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn.

- Tổ chức cho đoàn viên học tập, nghiên cứu các bài lý luận chính trị theo quy định của Trung ương Đoàn; tổ chức Đại hội Chi đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

- Thống nhất đăng ký xây dựng chi đoàn mạnh và tổ chức thực hiện. Khuyến khích các chi đoàn đăng ký thi đua xây dựng chi đoàn mạnh, lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí thi đua, phấn khởi, khích lệ các chi đoàn xây dựng chi đoàn mạnh. 

Hằng năm,căn cứ tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, tiêu chí xây dựng chi đoàn mạnh; Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn tiến hành đánh giá, phân tích toàn diện tình hình chi đoàn về tư tưởng, tổ chức và hoạt động. Trên cơ sở đánh giá và đề nghị của các chi đoàn, Đoàn Mua vé số online ở đâu sẽ xem xét, công nhận và biểu dương, khen thưởng các chi đoàn mạnh.

Năm 2023, các chi đoàn thuộc Đoàn trường DLA lập kế hoạch triển khai thực hiện “xây dựng chi đoàn mạnh” ngay từ hôm nay các bạn nhé!

Đoàn trường