Mua vé số online ở đâu Nền tảng tin cậy

Công Văn 424 - v/v triển khai Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam và Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính

DLA

Thực hiện Công văn số 917-CV/TWĐTN-CNĐT ngày 18/06/2018 của Trung ương Đoàn “về việc triển khai Cổng thông tin Ngân hang ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam và Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính”; nhăm triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo và góp phần hoàn thành chỉ tiêu “Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến” đã được phân bổ tại Hướng dẫn số 10-HD/TWĐTN-VP ngày 24/05/2018 của Trung ương Đoàn về thực hiện và phân bổ chỉ tiêu trọng tâm công tác đoàn và phong trao thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022

Nội dung việc triển khai Cổng thông tin Ngân hang ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam và Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính: