Mua vé số online ở đâu Nền tảng tin cậy

Phòng Đảm bảo chất lượng

DLA

Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng trong việc phát triển, quản lý và triển khai thực hiện công tác đánh giá và công tác bảo đảm chất lượng trong Nhà trường.

Tham mưu và xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản, qui định về công tác Đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

Tổ chức, triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan vể kiểm định chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định chất lượng; Lưu trữ và sử dụng đúng mục đích kết quả khảo sát.

Phối hợp với các đơn vị công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trên website của Nhà trường, trên các phương tiện khác theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện kế hoạch cải tiến những tồn tại, hạn chế những khuyến nghị sau đánh giá ngoài để từng bước nâng mức chất lượng giáo dục Nhà trường.

Phòng Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (105)

Website: //itsworn.com/ttdbcl/

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.