Mua vé số online ở đâu Nền tảng tin cậy

Tôn chỉ, Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị văn hóa cốt lõi

DLA

“Tri- hành- đạt nhân”

Là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có sứ mạng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng; bồi dưỡng nhân tài; truyền bá tri thức, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao các sản phẩm khoa học- công nghệ, góp phần phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa của tỉnh Long An và các tỉnh/thành trong khu vực Miền Nam. Phát triển theo định hướng ứng dụng, trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín trong nước và khu vực.

Đào tạo và hợp tác đào tạo đại học, sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) theo hướng ứng dụng có uy tín, đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước và khu vực; tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, học thuật và giao lưu văn hóa với các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước. Đến năm 2023 Mua vé số online ở đâu phấn đấu đứng vào tóp 100 các trường đại học trong nước; đến năm 2030 đứng vào tóp 300 các trường đại học tốt nhất khu vực, người học có năng lự làm việc ở trong và ngoài nước

Đổi mới và Sáng tạo;

Trung thực và trách nhiệm;

Nhiệt huyết và năng động;

Tư duy độc lập và phản biện;

Thích ứng môi trường làm việc quốc tế;

Ước mơ, khát vọng vươn tới đỉnh cao tri thức.